Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo mời họp Đại hồi đồng Cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023 4:36

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

3. Dự thảo Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử