Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/04/2020 16:55

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Quy chế đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Báo cáo Tổng kết Nhiệm kỳ 2015-2019 định hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo kết quả Hoạt động SXKD 5 năm 2015 – 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 – 2025

Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao

Dự thảo thể lệ bầu cử

Dự thảo tờ trình về việc Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua

Dự thảo tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử