Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo mời dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu đính kèm

09/05/2022 16:24

Thông báo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo Tổng kết Công tác năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và thù lao tại hội đồng Cổ dông thường niên năm 2022

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Dự thảo biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử