Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh loại chứng khoán
05/05/2018 17:38

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng.

Chi trả cổ tức năm 2017
02/05/2018 17:05

Biên bản họp Hội đồng quản trị

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018
26/04/2018 18:01

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/04/2018)

Báo cáo thường niên năm 2018 của niên độ kế toán 2017
26/04/2018 17:16

Báo cáo thường niên năm 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố...

Các báo cáo chính trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Dự thảo)
16/04/2018 17:08

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo
26/03/2018 15:47

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ...

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/207 (Đã được kiểm toán)
19/03/2018 15:18

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế
02/02/2018 14:49

Quyết định số 69/QĐ-MTĐT ngày 29 tháng 01 năm...

Các tài liệu liên quan 2017
27/12/2017 14:03

Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch

Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN
15/12/2017 09:36

Quyết định số 994/QĐ-SGDHN ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội