Các báo cáo chính trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Dự thảo)
28/03/2019 18:20

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo
25/03/2019 16:59

Báo cáo của cổ đông lớn ngày 25 tháng 03 năm 2019

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Đã được kiểm toán)
08/03/2019 16:45

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Thông báo
28/02/2019 16:54

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường...

Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
22/08/2018 15:38

Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo
13/08/2018 15:35

 Phụ lục số 06: Báo cáo vè ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Thông báo
13/06/2018 15:32

Phụ lục số 06: Báo cáo vè ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng...

Thông báo
29/05/2018 09:25

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội...

Thông báo
11/05/2018 11:24

Công bố thông tin về điều chỉnh loại chứng khoán
05/05/2018 17:38

Công bố thông tin về điều chỉnh loại chứng khoán