Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
01/07/2020 14:21

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công...

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
03/06/2020 14:29

Quyết định về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
25/05/2020 15:48

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Tài liệu kết quả Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025
29/04/2020 18:30

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao tại...

Thông báo
29/04/2020 18:12

Thông báo chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo gửi Trung tâm lưu...

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025
17/04/2020 16:55

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Quy chế đề cử, ứng cử vào...

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/04/2020 16:51

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Giấy mời họp

Báo cáo tài chính
16/03/2020 09:39

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (Đã kiểm toán)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
13/03/2020 17:45

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
12/03/2020 11:52

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025