Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
03/08/2020 17:07

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
01/07/2020 14:21

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công...

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
03/06/2020 14:29

Quyết định về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
25/05/2020 15:48

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Tài liệu kết quả Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025
29/04/2020 18:30

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao tại...

Thông báo
29/04/2020 18:12

Thông báo chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo gửi Trung tâm lưu...

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025
17/04/2020 16:55

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Quy chế đề cử, ứng cử vào...

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/04/2020 16:51

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Giấy mời họp

Báo cáo tài chính
16/03/2020 09:39

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (Đã kiểm toán)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
13/03/2020 17:45

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025