Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018
26/04/2018 18:01

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/04/2018)

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo các chỉ tiên tài chính đã kiểm toán năm 2017 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tờ trình về việc thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Bên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018