Thông báo
13/05/2019 14:50

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 thay thế thông báo...

Thông báo
09/05/2019 17:56

Về việc thực hiện chi trả cổ tức

Thông báo
08/05/2019 11:15

Về việc chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Toàn bộ tài liệu và nghị quyết đại hội Cổ đông thường niên năm 2019
08/05/2019 11:15

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2019
19/04/2019 17:28

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các báo cáo chính trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Dự thảo)
28/03/2019 18:20

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo
25/03/2019 16:59

Báo cáo của cổ đông lớn ngày 25 tháng 03 năm 2019

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Đã được kiểm toán)
08/03/2019 16:45

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Thông báo
28/02/2019 16:54

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường...

Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
22/08/2018 15:38

Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp